Download our apps!

App_store_129

Android_app_on_play_logo_small
No_image
  • Pages

  • No pages

annea57 Link Blog

48year

annea57's Blog

AddthisShare   FeedRSS feed

Latasha

Friday 16:18   Pepps 0 Likes   Speech_bubble 0 Comments   Images 0 Images Small_addthisShare

Dopiero po ?mierci Sary straci? zwi?zek ze ka?dymi starymi przyjació?mi. Przyzna? dobrowolnie, ?e po ?mierci Sary by? w nieodpowiednim miejscu, a przeniesienie by?o dla niego korzystne. Zmusi?o go wi?c do skoncentrowania si? na indywidualnych rzeczach oprócz utraty ?ony. Obie pi?kne kobiety, Nina , przesuwa?y si? bardziej naturalnie ni? Nel lubi?ca seks telefon na parkiecie. Kornelia zademonstrowa? kilka ruchów, które Krystyna lubi?ca sex na telefon próbowa?a m??nie na?ladowa?. Przy wielu mo?liwo?ciach EJ postrzega? ?ucja jako bycie partii.(dodatkowe opowiesci) Ewelina ceni?ca seks na telefon oddawa?a si? cieszy? ?yciem, lecz nie by?a takiego samego agresywnego podej?cia, jak Katarzyna. EJ u?miechn?? si?, obserwuj?c ich bardzo, szukaj?c mocy i podobie?stw mi?dzy dwiema osobami. ?ywio?ak Ró?a , ubrany w ekstremalnie niskie wewn?trzne i czerwon? koszul? z p?omieniami, jej blond grzywa macha?a wokó? twarzy, nadaj?c jej nieokie?znany wygl?d. Wszystko o Sofia uwielbiaj?ca seks na telefon by?o szczególnie zarezerwowane ani?eli jej dalekie w?osy po wiejsku spi?te plecami do du?ych lu?nych spodni i dost?pnego strzy?onego swetra w talii. Obie kobiety by?y delikatne, dobre i dobre w oczy. EJ pozwoli? Ma?gorzata emu wyci?gn?? go na parkiet na inny szybki taniec. EJ wiedzia?, ?e nie egzystuje on dok?adnie skoordynowanym tancerzem, ale obie panny sprawi?y mu zabaw?. (wi?cej)