Logo

Login

Log in automatically next time

or

Forgotten the password?  ·  Create account
No_image
  • Pages

  • No pages

annea57 Link Blog

49year

annea57's Blog

Latasha

AddthisShare   FeedRSS feed  

Dopiero po ?mierci Sary straci? zwi?zek ze ka?dymi starymi przyjació?mi. Przyzna? dobrowolnie, ?e po ?mierci Sary by? w nieodpowiednim miejscu, a przeniesienie by?o dla niego korzystne. Zmusi?o go wi?c do skoncentrowania si? na indywidualnych rzeczach oprócz utraty ?ony. Obie pi?kne kobiety, Nina , przesuwa?y si? bardziej naturalnie ni? Nel lubi?ca seks telefon na parkiecie. Kornelia zademonstrowa? kilka ruchów, które Krystyna lubi?ca sex na telefon próbowa?a m??nie na?ladowa?. Przy wielu mo?liwo?ciach EJ postrzega? ?ucja jako bycie partii.(dodatkowe opowiesci) Ewelina ceni?ca seks na telefon oddawa?a si? cieszy? ?yciem, lecz nie by?a takiego samego agresywnego podej?cia, jak Katarzyna. EJ u?miechn?? si?, obserwuj?c ich bardzo, szukaj?c mocy i podobie?stw mi?dzy dwiema osobami. ?ywio?ak Ró?a , ubrany w ekstremalnie niskie wewn?trzne i czerwon? koszul? z p?omieniami, jej blond grzywa macha?a wokó? twarzy, nadaj?c jej nieokie?znany wygl?d. Wszystko o Sofia uwielbiaj?ca seks na telefon by?o szczególnie zarezerwowane ani?eli jej dalekie w?osy po wiejsku spi?te plecami do du?ych lu?nych spodni i dost?pnego strzy?onego swetra w talii. Obie kobiety by?y delikatne, dobre i dobre w oczy. EJ pozwoli? Ma?gorzata emu wyci?gn?? go na parkiet na inny szybki taniec. EJ wiedzia?, ?e nie egzystuje on dok?adnie skoordynowanym tancerzem, ale obie panny sprawi?y mu zabaw?. (wi?cej)

 
Written 10 weeks ago